• Lời giới thiệu
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_01_Loi-gioi-thieu.mp3
 • Giới thiệu buổi lễ truyền ngôi vua
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_02_Gioi-thieu-buoi-le-truyen-ngoi-vua.mp3
 • Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 1-2
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_03_Thai-Tu-hoi-cau-1-2.mp3
 • Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 3-8
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_04_Thai-Tu-hoi-cau-3-8.mp3
 • Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 9-10
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_05_Thai-Tu-hoi-cau-9-10.mp3
 • Thái Tử hỏi Trần Anh Tông câu 11-23
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_06_Thai-Tu-hoi-cau-11-23.mp3
 • Thái Tử hỏi Trần Anh Tông câu 24-44
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_07_Thai-Tu-hoi-cau-24-44.mp3
 • Thái Tử hỏi Trần Anh Tông câu 45-81
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_08_Thai-Tu-hoi-cau-45-81.mp3
 • Cụ Lê Trọng Chính, 75 tuổi, ở nội thành Thăng Long, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-01.mp3
 • Cụ Võ Quốc Trọng, 69 tuổi, ở Gia Lâm, Thăng Long, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-02.mp3
 • Cụ Lê Khánh Truyền, 68 tuổi, ở Ninh Bình, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-03.mp3
 • Cụ Lý Trung Kiên, 78 tuổi, ở Quốc Oai, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-04.mp3
 • Cụ Đinh Thành Phát, 76 tuổi, ở Phú Thọ, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-05.mp3
 • Cụ Lương Thành Đạt, 78 tuổi, ở Thái Bình, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-06.mp3
 • Cụ Lý Chánh Trung, 69 tuổi, ở Nam Định, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-07.mp3
 • Cụ Nguyễn Chí Dân, 75 tuổi, ở Hải Dương, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-08.mp3
 • Cụ Trương Thế Hoành, 80 tuổi, ở Ninh Bình, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-09.mp3
 • Cụ Lê Quốc Trang, 72 tuổi, ở Hưng Yên, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-10.mp3
 • Cụ Trịnh Đình Khang, 74 tuổi, ở Hà Đông, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-11.mp3
 • Cụ bà Trương Thị Hoa, 68 tuổi, ở nội thành Thăng Long, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-12.mp3
 • Cụ ông Trịnh An Huy, 71 tuổi, ở Hà Tây, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-13.mp3
 • Cụ ông Triệu Quốc Ánh, 69 tuổi, ở Gia Lâm, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-14.mp3
 • Cụ ông Lê Trọng Nhàn, 68 tuổi, ở Hà Nam, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-15.mp3
 • Cụ ông Lương Quốc Cang, 77 tuổi, ở Ninh Bình, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-16.mp3
 • Cụ ông Thái Hữu Dũng, 75 tuổi, ở Cô Loa, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-17.mp3
 • Cụ ông Trịnh Văn Hữu, 78 tuôi, ở Hà Nam, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-18.mp3
 • Cụ ông Cao Văn Phú, 71 tuổi, ở Hà Tây
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-19.mp3
 • Cụ ông Lý Văn An, 73 tuổi, ở Hà Bắc
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-20.mp3
 • Cụ ông Trương Văn Quí, 72 tuổi, ở Hải Dương
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-21.mp3
 • Cụ bà Lê Thị Ánh, 75 tuổi, ở Hà Đông, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-22.mp3
 • Cụ bà Lê Thị Liên, 68 tuổi, ở Hà Nam, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-23.mp3
 • Cụ bà Cao Thị Tuyền, 69 tuổi, ở Hà Bắc, hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P4_Hoi-24.mp3
 • Đức vua Trần Nhân Tông dạy căn bản của đạo Phật
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P5.mp3
 • Đức vua Trần Nhân Tông dạy các phần tuyệt mật của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q11.jpg
 • ĐĨA 11: ĐỨC VUA TRẦN NHÂN TÔNG DẠY CON TÍN NGƯỠNG, CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀ SỰ THẬT NƠI TRÁI ĐẤT
 • https://thientong.dynns.com/DIA/Q11/Q11_P6.mp3