• Lời nói đầu
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_01-Loi-noi-dau.mp3
 • Dẫn nhập vào sách
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_02-Dan-nhap-vao-sach.mp3
 • Ngài Ca Chiên Diên hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_03-Ngai-Ca-Chien-Dien.mp3
 • Ngài Phú Lâu Na hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_04-Ngai-Phu-Lau-Na.mp3
 • Ngài Xá Lợi Phất hỏi lần thứ nhất
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_05-Ngai-Xa-Loi-Phat-1.mp3
 • Ngài A Nan Đà hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_06-Ngai-A-Nan-Da.mp3
 • Sự tích Đức Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_07-Su-tich-do-5-anh-em.mp3
 • Ngài Xá Lợi Phất hỏi lần thứ hai
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_08-Ngai-Xa-Loi-Phat-2.mp3
 • Ngài A Na Luật hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_09-Ngai-A-Na-Luat.mp3
 • Ông Lã Thiện Hiện hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_10-Ong-La-Thien-Hien.mp3
 • Ngài Ưu Ba Ly hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_11-Ngai-Uu-Ba-Ly.mp3
 • Bà Hữu Uất Lam Phương hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_12-Ba-Huu-Uat-Lam-Phuong.mp3
 • Bà Phất Nữ Liên An hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_13-Ba-Phat-Nu-Lien-An.mp3
 • Ông Uất Thiện Thật Trí hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_14-Ong-Uat-Thien-That-Tri.mp3
 • Ông Khưu Đầu Tuệ Phạt hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_15-Ong-Khuu-Dau-Tue-Phat.mp3
 • Ông Ưu Phước Lộc hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_16-Ong-Uu-Phuoc-Loc.mp3
 • Ông Bích Lộc Phát Thiên hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_17-Ong-Bich-Loc-Phat-Thien.mp3
 • Ông Lưu Chí Thiện Quang hỏi
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_18-Ong-Lu-Chi-Thien-Quang.mp3
 • Lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_19-Loi-day-sau-cung.mp3
 • Người Giác Ngộ Yếu Chỉ Thiền tông 1
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_20-Giac-ngo-Yeu-chi-1.mp3
 • Người Giác Ngộ Yếu Chỉ Thiền tông 2
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_21-Giac-ngo-Yeu-chi-2.mp3
 • Người Giác Ngộ Yếu Chỉ Thiền tông 3
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_22-Giac-ngo-Yeu-chi-3.mp3
 • Người Giác Ngộ Yếu Chỉ Thiền tông 4
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_23-Giac-ngo-Yeu-chi-4.mp3
 • Lời cảm ơn của độc giả
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_24-Loi-cam-on.mp3
 • Những câu hỏi tuyệt cao - Phần 1
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_25-Nhung-cau-hoi-tuyet-cao-1.mp3
 • Những câu hỏi tuyệt cao - Phần 2
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_26-Nhung-cau-hoi-tuyet-cao-2.mp3
 • Lời phản bác của độc giả
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_27-Loi-phan-bac.mp3
 • Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Quân
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_28-Giao-su-Le-Anh-Quan.mp3
 • Kết luận
 • Nguyễn Nhân
 • audio/images/Dia_Q5.jpg
 • ĐĨA 5: KHAI THỊ THIỀN TÔNG
 • https://data.thientong.com:8443/DIA/Q5/Q5_29-Ket-luan.mp3